Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół Matki Boskiej Różańcowej

ul. 1 Maja 36

 

Teren pod budowę kościoła przekazał w 1886 roku hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck wydzielając go z części obszarów dworskich. Projekt techniczny świątyni został opracowany przez budowniczego F. Müllera z Karłuszowic, a prace realizowano w latach 1889-1890. W latach 60-tych XX wieku do bryły kościoła dobudowano dwie kaplice boczne – Miłosierdzia Bożego i Krzyża Świętego oraz wzniesiono wewnętrzne balkony. Kościół jest budowlą orientowaną, murowaną, ceglaną i nieotynkowaną. Założony jest na nieregularnym rzucie – prostokątna nawa z jednej strony zamknięta jest prezbiterium zakończonym wieloboczną apsydą, do której dostawiona jest zakrystia, z drugiej zaś strony znajduje się założona na planie kwadratu wieża z dostawioną klatką schodową. Po obu stronach nawy zlokalizowane są kaplice. Wnętrze przekryte sklepieniem kolebkowym z prezbiterium zamkniętym sklepieniem parasolowym. Po bokach i nad wejściem głównym usytuowane empory. Elewacje zewnętrze posiadają skromną dekorację w postaci elementów drewnianych w dolnych partiach ścian i na izbicy wieży dzwonnej. Bryła obiektu jest dość zwarta, neogotyckiego charakteru nadaje jej zwieńczenie wieży i sygnaturki ze strzelistymi hełmami oraz zastosowanie dwuskokowych przypór w apsydzie prezbiterialnej.

 

 

Church dedicated to Holy Mother
of God of the Rosary

 

Die Gottesmutter-Rosenkranz-Kirche

 

The area for the construction of the church was donated in 1886 by Count Hugo Henckel von Donnersmarck, who sectioned it off from part of the Gutsbezirk (Prussian administrational unit). The technical design for the church was developed by F. Müller from Karłuszowice, and the works were conducted in the years 1889-1890. In the 1960s, two chapels - the chapel of Divine Mercy and the chapel of the Holy Cross – and interior balconies were added to the body of the church. The church is an oriented, unplastered brick building. The plan of the building is irregular - a rectangular nave on one side ends with the chancel equipped with a multisided apse and a sacristy added to it, while on the other side a square-based tower with an added staircase is standing. Chapels are located on both sides of the nave. The interior is covered with a barrel vault and the chancel with a rib vault. Galleries are situated on the sides of the church and above the main entrance. Outer elevations are decorated with simple wooden elements in the bottom parts of the walls and on the starling of the belfry. The body of the building is rather compact. Steeple spires of the tower and the ridge turret, and the two-level buttresses in the chancel apse give the church a Gothic Revival character.

 

Im Jahr 1886 spendete Graf Hugo Henckel von Donnersmarck das Grundstück für den Kirchenbau und trennte es vom Gutsbezirk ab. Die technische Gestaltung des Gotteshauses wurde vom Baumeister F. Müller aus Karłuszowic entwickelt und die Arbeiten zwischen 1889 und 1890 durchgeführt. In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurden zum Kirchenkörper zwei Seitenkapellen, eine Kapelle der Barmherzigkeit Gottes und eine Kapelle des Heiligen Kreuzes, sowie noch zwei Innenbalkons hinzugefügt. Die Kirche ist ein geosteter, aus Backstein gemauerter und verputzter Bau. Sie hat einen unregelmäßigen Grundriss: Das rechteckige Schiff ist auf der einen Seite durch den Altarraum mit der zulaufenden polygonalen Apsis abgeschlossen, an die die Sakristei angebaut wurde. Auf der anderen Seite befindet sich auf der rechteckigen Grundfläche der aufgebaute Turm mit Treppenhaus. An beide Seiten des Kirchenschiffs wurden Kapellen platziert. Ein Tonnengewölbe bedeckt den Innenraum und Fächergewölbe das Dach des Altarraumes. An den Seiten und über dem Haupteingang befinden sich jeweils Emporen. Die Außenfassaden sind bescheiden mit Holzstücken an den unteren Teilen der Wände und auf dem Kirchturm dekoriert. Der Baukörper ist recht kompakt. Die Bekrönung des Turmes, die emporstrebende Helmform der Dachreiter und die Strebewerke in der Altarraumapsis geben ihm einen neugotischen Charakter.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych