Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół św. Andrzeja Boboli

ul. Wyzwolenia 215

 

Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli została utworzona 28.11.1937 r. z wydzielonych części istniejących parafii kochłowickiej i wireckiej jako tzw. lokalia. Na miejsce kultu początkowo zaadaptowano salę kina Słońce. Pierwszy projekt kościoła opracował ówczesny budowniczy gminy Romuald Holeczko. Dzięki staraniom ks. Teodora Gałązki przy zaangażowaniu parafian w 1949 roku rozpoczęto I etap prac pod kierownictwem inż. Antoniego Galaty. 2.10.1949 r. ks. biskup Juliusz Bieniek poświęcił prezbiterium z poprzeczną nawą oraz kryptę. Prawnie parafia została erygowana 28.05.1957 r. W latach 1956-58 wskutek szkód górniczych budynek kościoła uległ poważnym uszkodzeniom. Od 7.10.1959 r. Msze św. odprawiano w krypcie. Ks. Proboszcz Ryszard Kirstein przeprowadził odbudowę i 8.12.1962 r. kościół ponownie został dopuszczony do użytkowania. Ze względu na szkody górnicze odstąpiono od realizacji drugiego etapu budowy kościoła. W połowie lat dziewięćdziesiątych zespół mgr inż. arch. Jacka Misiura wykonał nowy projekt elewacji zachodniej, z wieżą wbudowaną centralnie. II etap budowy kościoła prowadzony staraniem Ks. Proboszcza Bogusława Matuły oraz parafian zakończono 11.03.2001 r. poświęceniem budowli i dzwonów przez Ks. Biskupa Gerarda Bernackiego. Obecnie bryła kościoła, orientowana i założona na planie prostokątów, składa się z dwóch głównych jednoprzęsłowych części – prezbiterium i transeptu z amfiteatralnie ułożonymi ławkami oraz niewielkim chórem. Elewację od strony zachodniej tworzy masyw wieżowy z dominującym centralnie krzyżem; pozostałe elewacje posiadają wąskie okna w układzie potrójnym. Dzięki podzieleniu całego obiektu na mniejsze elementy ze zróżnicowanymi dachami bryła świątyni jest zrównoważona, stanowiąc dobrą reprezentację stylu modernizmu. W prezbiterium znajduje się zabytkowy potrójny witraż z postacią Św. Andrzeja Boboli, zaprojektowany w latach 1950-51 przez zespół Adama Bunscha, ucznia Józefa Mehoffera, a wykonany w Pracowni Witraży S. G. Żeleńskiego. Boczne witraże projektu Rogi Skąpskiej wykonano w tym samym czasie.

 

 

St. Andrew Bobola Church

 

Die St-Andreas-Bobola-Kirche

 

St Andrew Bobola Parish was created on 28 November 1937 as a so-called lokalia (an autonomic part of a parish) from parts of the already existing parishes in Kochłowice and Wirek. Initially the services took place in the hall of the Słońce cinema, adapted for that purpose. The first design for the church was developed by the commune’s builder of the time, Romuald Holeczko. Thanks to the endeavours of Fr. Teodor Gałązka and the involvement of the parishioners, the first stage of the works, led by Antoni Galata, began in 1949. On 2 October 1949 the chancel, the transept, and the crypt were consecrated by Bishop Juliusz Bieniek. The parish was erected on 28 May 1957. As a result of mining subsidence, the building was seriously damaged in the years 1956-58. Since the 7 October 1959 the Masses were celebrated in the crypt. The parish priest Fr. Ryszard Kirstein conducted a restoration of the church, which was brought back to use on 8 December 1962. Due to mining subsidence the second stage of the construction was abandoned. In the mid-90s, the team of Jacek Misiur, architect, developed a new design of the western elevation, with a centrally built tower. The second construction stage, thanks to the endeavours of the parish priest Fr. Bogusław Matuła and the parishioners, was finished on 11 March 2001, when the church and the bells were consecrated by Bishop Gerard Bernacki. Currently the body of the church, oriented and planned on rectangles, consists of two main single-bay parts – the chancel and the transept, with the pews arranged amphitheatrically, and a small choir. On the western side, the elevation is composed of the tower edifice with the cross dominating in the centre; the other elevations have narrow triple windows. The division of the building into smaller elements with different rooftops helps to maintain the body of the church in balance, which makes it a good example of the modernist style. In the chancel, you can find an antique triple stained glass with the figure of St Andrew Bobola, designed in the years 1950-51 by the team of Adam Bunsch, Józef Mehoffer’s pupil, and made in the S.G. Żeleński’s Stained Glass Atelier. The side stained glass, designed by Roga Skąpska, were made at the same time.

 

Die Pfarrei Andrzej Bobola wurde am 28.11.1937 aus Teilen bestehender Pfarreien in Kołchowice und Wirek als so gennante „lokalia” (selbständige Teil der Pfarrei) gegründet. Ursprünglich diente der umgestaltete Kinosaal „Słońce” als Kultstätte. Den ersten Entwurf einer Kirche entwickelte einer der damaligen Gemeindebaumeister, Romuald Holeczko. Dank der Bemühungen des Pfarrers Teodor Gałązka und unter Beteiligung der Gemeindemitglieder begann im Jahr 1949 der erste Abschnitt der Arbeit unter der Leitung von Ing. Antoni Galata. Am 02.10.1949 weihte Bischof Juliusz Bieniek das Kirchenschiff, den Altarraum und die Krypta. Offiziell eingerichtet wurde die Pfarrei am 28.05.1957. Zwischen 1956 und 1958 wurde das Kirchengebäude Bergbauschäden zufolge schwer beschädigt. Ab dem 10.07.1959 feierte die Gemeinde Gottesdienste in der Krypta. Der Pfarrer Ryszard Kirstein leitete den Wiederaufbau und am 12.08.1962 wurde die Kirche wieder für die Verwendung zugelassen. Aufgrund der Bergbauschäden verzichtete man auf den zweiten Abschnitt des Kirchenbaus. Mitte der 90er-Jahre plante die Gruppe des Architekten Ing. Jacek Misiura ein neues Projekt für die Westfassade, mit einem Turm in zentraler Lage. Die zweite Stufe des Kirchenbaus wurde dank Bemühungen des Pfarrers Boguslaw Matuła und der Gemeindemitglieder durchgeführt und endete am 11.03.2001 mit der Weihe des Gebäudes und der Glocken durch Bischof Gerard Bernacki. Derzeit ist der Kirchenkörper an Rechtecken ausgerichtet und orientiert, besteht aus zwei Teilen mit einem Joch - dem Altarraum und dem Querschiff mit amphitheataerartig angeordneten Bänken sowie auch einer kleinen Chorempore. Die Fassade auf der Westseite besteht aus dem Turmblock mit einem dominanten zentralen Kreuz; die übrigen Fassaden haben enge Fenster in dreifacher Ordnung. Dank der Aufteilung des gesamten Gebäudes in kleinere Teile mit diversen Dachformen ist der Kirchenkörper ausgeglichen und repräsentiert gut die Moderne. Im Altarraum befindet sich eine historische dreifache Glasmalerei mit der Darstellung des Heiligen Andrzej Bobola, die zwischen 1950 und 1951 von einer Gruppe um Adam Bunsch, der ein Schüler von Joseph Mehoffer war, projektiert wurde. Die Glasmalerei wurde bei der Pracownia Witraży (Atelier für Glasmalerei) S. G. Żeleński geferigt. Die Seitensglasmalereien aus dem Projekt von Roga Skąpska wurden zur gleichen Zeit bei Pracownia Witraży (Atelier für Glasmalerei) Skąpski gemacht.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych