Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Günter Bialas

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Günter Bialas urodził się 19 czerwca 1907 r. w Bielszowicach. Od dziecka miał kontakt z muzyką, gdyż jego ojciec grał na fortepianie i prowadził chóry. Duży wpływ na jego muzykalność miały koncerty kapel górniczych i orkiestr dętych, muzyka kościelna oraz teatr muzyczny z którymi jako dziecko nieustannie się stykał. W wieku 15 lat rozpoczął naukę teorii muzyki i kompozycji u Fritza Lubricha w Katowicach i Chorzowie. Następnie studiował muzykologię i germanistykę we Wrocławiu oraz wychowanie muzyczne w Berlinie. Przez cały czas oddaje się też kompozycji własnych utworów. Po ukończeniu studiów uczył w Żeńskim Gimnazjum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu i rozpoczął studia kompozycji w Pruskiej Akademii Sztuk w Berlinie, gdzie uczęszczał do klasy Maxa Trappa. W 1938 r. przez 6 miesięcy pracował w gimnazjum w Raciborzu, następnie objął posadę wykładowcy teorii muzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Po wojnie osiedlił się niedaleko Monachium, gdzie mieszkał aż do śmierci 8 lipca 1995 r. Günter Bialas należy do najwybitniejszych profesorów kompozycji okresu powojennego w Niemczech. Wyróżniał się nowoczesną postawą nauczycielską polegającą na wspieraniu i rozwijaniu indywidualności swoich uczniów. Wśród jego wychowanków byli tacy kompozytorzy jak Peter Michael Huber, Wilfried Hiller, Ulrich Stranz, Michael Denhoff, Wilhelm Killmayer, Peter Kiesewetter i Gerd Zacker. Był wybitnym kompozytorem i pedagogiem muzycznym, czego dowodem może być fragment listu kondolencyjnego prezydenta Niemiec Romana Herzoga do siostry Güntera Bialasa: „Świat będzie o Nim pamiętał, Jego dzieło przetrwa dla potomności”.

 

 

 

Günter Bialas. He was born on 19 June 1907 in Bielszowice. He had been familiar with music since childhood, because his father played the piano and conducted choirs. His musicality was strongly influenced by the concerts of brass bands (including local mines' bands), liturgical music and musical theatre, with which he had constant contact as a child. When he was 15, he started learning music theory and musical composition under Fritz Lubrich in Katowice and Chorzów. Then, he studied musicology and German language in Wrocław and musical education in Berlin. Throughout this period he also dedicated himself to composing his own works. After graduation, he taught at the Ursulines of the Roman Union Female Secondary School in Wrocław and started composition studies at the Prussian Academy of Arts in Berlin, where he was in Max Trapp's class. In 1938, he worked for six months in a secondary school in Racibórz, then took up a position as the lecturer in music theory at the University of Wrocław. After World War II, he settled near Munich, where he lived until his death on 8 July 1995. Günter Bialas was one of the finest composition professors of the post-war period in Germany. He distinguished himself by his modern teaching attitude, which consisted in supporting and developing the individuality of his students. Among his students were such composers as Peter Michael Huber, Wilfried Hiller, Ulrich Stranz, Michael Denhoff, Wilhelm Killmayer, Peter Kiesewetter and Gerd Zacker. His outstanding qualities as a composer and music pedagogue were recognised in an excerpt of the condolence letter written by Roman Herzog, President of Germany, to Bialas’ sister: "The world will remember Him, His work will last for generations".

       

 

Günter Bialas. Geboren am 19. Juni 1907 in Bielszowice. Seit seiner Kindheit war er mit Musik in Kontakt, weil sein Vater Klavier spielte und Chöre dirigierte. Großen Einfluss auf seine Musikalität hatten Konzerte von Bergbaublaskapellen, die Kirchenmusik und Musiktheater, mit denen er als Kind ständig in Kontakt kam. Im Alter von 15 begann er, Musiktheorie und Komposition bei Fritz Lubrich in Katowice und Chrzów zu lernen. Dann studierte er Musikwissenschaft und Germanistik in Wrocław sowie Schulmusik in Berlin. Die ganze Zeit über komponierte er eigene Werke. Nach dem Studium unterrichtete er an der Frauenoberschule der Ursulinen in Wrocław und begann ein Kompositionstudium an der Preußischen Akademie in Berlin, wo er Kompositionsunterricht bei Max Trapp nahm. 1938 arbeitete er für eineinhalb Jahre im Gymnasium in Racibórz, dann nahm er eine Stelle als Dozent für Musiktheorie an der Universität Wrocław an. Nach dem Krieg zog er in die Nähe von München, wo er bis zu seinem Tod am 08. Juli 1995 lebte. Günter Bialas war einer der hervorragendsten Professoren für Komposition der Nachkriegszeit in Deutschland. Er zeichnete sich durch eine moderne unterstützende Haltung zu seinen Studierenden aus, die deren Individualität entwickeln sollte. Unter seinen Studenten waren Komponisten wie Peter Michael Huber, Wilfried Hiller, Ulrich Stranz, Michael Denhoff, Wilhelm Killmayer, Peter Kiesewetter und Gerd Zacker. Er war ein hervorragender Komponist und Musikpädagoge. Ein Beweiss dafür können die Worte von Bundespräsident Roman Herzog in dessen Kondolenzbrief an Günter Bialas’ Schwester sein: „Die Welt wird sich an ihn erinnern, seine Arbeit wird der Nachwelt erhalten bleiben“.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych