Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Maksymilian Chrobok

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Maksymilian Chrobok Urodził się 11 sierpnia 1911 roku w Bottropie w Westfalii. Po plebiscycie jego rodzina powróciła do Łańców w powiecie rybnickim. Tam ukończył szkołę podstawową. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Górniczej w Tarnowskich Górach i Katowicach. Podjął pracę w kopalni „Anna” w Pszowie, a po przybyciu do Rudy Śląskiej w 1935 r., w kopalni „Wawel”, gdzie po dwóch latach został sztygarem oddziałowym. W okresie II wojny światowej walczył o utrzymanie Biłgoraju, Zwierzyńca i Zamościa, gdzie została ranny. Po zajęciu Zamościa przez Niemców, uciekł ze szpitala i pieszo udał się do rodziny w Rzuchowie. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Eckernförde, a stamtąd przekazany do pracy w kopalni „Knurów”, gdzie 1941 roku został sztygarem zmianowym. Zaangażował się w działalność Armii Krajowej. Po wyzwoleniu Knurowa objął stanowisko dyrektora kopalni i koksowni, ale 22 lutego 1945 r. władze radzieckie aresztowały go pod zarzutem działalności w AK i został wywieziony na Kaukaz. Tam także pracował w kopalni. Do Rzuchowa wrócił na piechotę w 1947 r., a następnie z rodziną przeprowadził się do Rudy Śląskiej. Pracował w kopalni Walenty – Wawel, gdzie objął stanowisko nadsztygara i kierownika robót. Równocześnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę w kopalni „Karol” w Orzegowie, w której od 1967 r. był dyrektorem. Od 1968 r. do emerytury w 1971 r. pełnił funkcję dyrektora kopalni Bielszowice. Chrobok angażował się też w życie społeczno-polityczne. Został odznaczony Orderem Uśmiechu. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej, dyrektorem Miejskiej Izby Regionalnej, a także radnym i zastępcą przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. To dzięki jego działaniom w Orzegowie powstał park, amfiteatr, kąpielisko, stadion, lodowisko oraz hala sportowa. Orzegów został czterokrotnie uznany za najlepiej zagospodarowaną dzielnicę miejską na Śląsku. Bielszowice zawdzięczają mu park Strzelnica. Ruda – Muzeum Miejskie. Maksymilian Chrobok zmarł 26 lipca 1983 roku. Pochowany został w Orzegowie. Jego imieniem nazwano jedną z bielszowickich ulic oraz Muzeum Miejskie w Rudzie.

 

 

 

Maksymilian Chrobok He was born on 11 August 1911 in Bottrop, Westphalia. After the plebiscite his family returned to Łańce (in Rybnik district), where he finished primary school. He continued his education at the National Mining School in Tarnowskie Góry and Katowice. He worked in the Anna mine in Pszów, then, after he came to Ruda Śląska in 1935, he worked in the Wawel mine, where he was promoted to foreman after two years. During World War II, he participated in the defences of Biłgoraj, Zwierzyniec and Zamość, where he was wounded. After the Germans took Zamość, he escaped from hospital and went on foot to his family in Rzuchów. He was arrested and transported to the camp in Eckernförde from where he was transferred to work in the Knurów mine where he became a shift mine foreman in 1941. He got actively engaged in the activities of Armia Krajowa (The Home Army). After the liberation of Knurów, he took up the position of the mine and coking plant director, but on 22 February 1945 the Soviet authorities apprehended him on charges of being a member of Home Army and he was deported to Caucasus. There, he also worked in a mine. He walked back to Rzuchów in 1947 and then, with his family, moved to Ruda Śląska. He worked in the Walenty-Wawel mine, where he was a chief foreman and a works manager. At the same time, he studied at the AGH University of Science and Technology in Cracow. After graduation he took up a job in the Karol mine in Orzegów, where he was a director since 1967. He was a director of the Bielszowice mine from 1968 until his retirement in 1971. Chrobok was also active in social and political life. He was awarded the Order of the Smile. He was the chairman of Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej (The Ruda Śląska Friends Society), the director of the Municipal Regional Chamber, a councillor and a deputy chair of the Municipal National Council. Thanks to his endeavours, a park, an amphitheatre, a swimming pool, a stadium, an ice rink and a sports hall were built in Orzegów. Orzegów was recognised four times as the best planned city district in Silesia. Bielszowice owes him the Strzelnica park, Ruda - the Municipal Museum. Maksymilian Chrobok died on 26 July 1983. He was buried in Orzegów. A street in Bielszowice and the Municipal Museum in Ruda bear his name.

       

 

Maksymilian Chrobok ist am 11. August 1911 in Bottrop (Westfalen) geboren. Nach dem Plebiszit zog seine Familie wieder nach Łańce im Landkreis Rybnik um. Dort schloss er die Grundschule ab. Er besuchte dann die Staatlichen Bergbauschulen in Tarnówskie Góry und Katowice. Er begann seine Arbeit im Bergwerk „Anna“ in Pszów und nach der Ankunft in Ruda Śląska 1935 in der Grube „Wawel“, in der er nach zwei Jahren Fahrsteiger wurde.Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er um den Erhalt von Biłgoraj, Zwierzyniec und Zamość, wo er verwundet wurde. Nach der Einnahme von Zamość durch die Deutschen flüchtete er aus dem Krankenhaus und ging zu Fuß zu seiner Familie nach Rzuchowo. Er wurde festgenommen und ins Lager in Eckernförde deportiert und von dort in die Kohlengrube „Knurów“ beordert, wo er im Jahr 1941 Untersteiger wurde. Er engagierte sich in der Polnische Heimatarmee (Armia Krajowa). Nach Knuróws Befreiung trat er die Stelle des Direktors in Bergwerk und Kokerei an, aber am 22. Februar 1945 verhafteten ihn sowjetische Behörden wegen des Verdachts auf Aktivität in der Armia Krajowa und er wurde in den Kaukasus gebracht. Dort arbeitete Chrobok auch in der Grube. Nach Rzuchów kam er 1947 zu Fuß zurück und zog dann mit der Familie nach Ruda Śląska um. Er arbeitete in der Mine Walenty-Wawel, wo er Obersteiger und Arbeitsleiter wurde. Gleichzeitig studierte er an der Akademie für Bergbau und Hüttenwesen (Akademia Górniczo-Hutnicza) in Kraków. Nach dem Studium arbeitete er in der Mine „Karol“ in Orzegów, wo er ab 1967 Direktor war. Von 1968 bis zu seinem Ruhestand 1971 arbeitete er als Direktor des Bergwers in Bielszowice. Chrobok beteiligte sich auch am sozialen und politischen Leben.
Er wurde mit dem Orden des Lächelns ausgezeichnet. Er war Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde von Ruda Śląska (Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej), Direktor der Städtische Regionalkammer (Miejska Izba Regionalna), sowie Ratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Städtischer Nationalrats (Miejska Rada Narodowa). Dank seiner Bemühungen in Orzegów wurden ein Volkspark, ein Amphitheater, ein Schwimmbad, ein Stadion, eine Eisbahn und eine Sporthalle errichtet. Orzegów wurde viermal als bester Stadtbezirk in Schlesien gewürdigt. Bielszowice verdankt ihm den Strzelnica Park, und Ruda – das Stadtmuseum.Maksymilian Chobok starb am 26. Juli 1983. Er wurde in Orzegów begraben. Sein Name wurde einer der Straßen von Bielszowice und dem Stadtmuseum in Ruda gegeben.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych