Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Norbert Dolezich

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Norbert Ernst Dolezich. Urodzony 16 lutego 1906 r. w Bielszowicach. Dzieciństwo spędził w Orzegowie, ponieważ jego ojciec pełnił tam obowiązki kierownika katolickiej szkoły podstawowej. Mieszkał przy obecnej ulicy Królowej Jadwigi. Lata tam spędzone, życie mieszkańców i rodziny, opisał w swojej książce „Ich kam aus Orzegow” (Pochodzę z Orzegowa). Jest to mistrzowski obraz Górnego Śląska z początku XX w. Po podziale Górnego Śląska razem z matką i rodzeństwem zamieszkał po drugiej, niemieckiej stronie granicy – najpierw w Szombierkach, a następnie w Karbiu. Był to okres, w którym interesował się malarstwem i grafiką. Swój talent doskonalił w Państwowym Gimnazjum w Bytomiu. W 1929 r. przystąpił do nauki w Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu, gdzie pobierał nauki u profesorów Fritza Bormanna, Heinricha Wolffa i Franza Martena. Studia kontynuował na przedmieściu Deutz, a ostatecznie ukończył i zdał egzamin państwowy na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Z powodu choroby płuc nie udało mu się zatrudnić w państwowym szkolnictwie i wrócił na Górny Śląsk do Karbia. Tam, aby utrzymać się przy życiu, malował obrazy oraz zajmował się sztuką użytkową robiąc plakaty i szyldy reklamowe. Trzy lata spędził na Warmii jako nauczyciel sztuki, gdzie udało mu się podreperować zdrowie. W 1938 r. po wypędzeniu przez nazistów, przez dwa lata pracował w Olsztynie i Królewcu. Jego ostatnim pobytem na Górnym Śląsku był przyjazd w celu odebrania nagrody za działalność artystyczną. W okresie II wojny światowej Dolezich ze względu na stan zdrowia nie został powołany do wojska. Poświęcił ten czas na doskonalenie swoich umiejętności. Powstało wtedy wiele obrazów i rysunków. Powojenna twórczość Dolezicha zaczęła odznaczać się surrealizmem. On sam podjął pracę nauczyciela wychowania plastycznego w Burgsteinfurt, a następnie w Recklinghausen. W 1970 r. został dyrektorem w Staatliches Studienseminar. Zmarł w wieku 90 lat, 4 grudnia 1996 r. w Recklinghausen. Był człowiekiem renesansu. Uzdolniony plastycznie, muzycznie i literacko, za swoją twórczość zdobył wiele nagród i wyróżnień. Oprócz „Pochodzę z Orzegowa”, jest autorem innych powieści, opowiadań i poezji. Jego zainteresowanie muzyką i poezją nie pozostało bez wpływu na twórczość malarską. Jego prace były wystawiane w blisko 70 wystawach.
 

 

 

 

Norbert Ernst Dolezich. Born on 16 February 1906 in Bielszowice. He spent his childhood in Orzegów, because his father worked there as the headmaster of the Catholic primary school. He lived in today’s ul. Królowej Jadwigi. He described the years spent there, the life of the inhabitants and his family in his book Ich kam aus Orzegow (I Come from Orzegów). It is a masterpiece depiction of the early 20th century Upper Silesia. After the division of Upper Silesia he lived with his mother and siblings on the German side of the border – first in Szombierki, and then in Karb. It was the time when he was interested in painting and graphic arts. He developed his talent in Państwowe Gimnazjum (The State Secondary School) in Bytom. In 1929, he began studying at the Academy of Fine Arts in Königsberg, where he was taught by the professors Fritz Bormann, Heinrich Wolff and Franz Marten. He continued his studies in the suburb of Deutz and finally graduated and passed the state exam at the Academy of Fine Arts in Berlin. Because of a lung disease he was unable to get hired in public schooling and returned to Upper Silesia, to Karb. To earn his living he painted and practiced applied art, making posters and advert signs. He spent three years as an arts teacher in Warmia, where he was able to restore his health. After being expelled by the Nazis in 1938, he worked in Olsztyn and Königsberg for two years. His last stay in Upper Silesia was when he came to receive an award for his artistic activity. During World War II Dolezich was not conscripted because of his health. He spent this time on perfecting his abilities. Many of his paintings and drawings were made then. Dolezich’s post-war works began to take on the traits of surrealism. He took the job of an artistic education teacher in Burgsteinfurt and then in Recklinghausen. In 1970, he became the headmaster of Staatliches Studienseminar. He died at the age of 90, on 4 December 1996 in Recklinghausen. He was a man of the Renaissance. Artistically, musically and literally gifted, he received many awards and distinctions for his work. Besides I Come from Orzegów, he is the author of other novels, short stories and poetry. His interest in music and poetry was not without influence on his artistic works. His works were displayed at nearly 70 exhibitions.

       

 

Norbert Ernst Dolezich wurde am 16. Februar 1906 in Bielszowice geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Orzegów, weil sein Vater dort die Pflichten des katholischen Grundschulleiters erfüllte. Er lebte an der heutigen Królowej-Jadwigi-Straße. Die dort verbrachten Jahre, das Einwohner- und Familienleben, beschrieb er in seinem Buch „Ich kam aus Orzegów“. Es ist ein meisterhaftes Bild von Oberschlesien zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach der Teilung Oberschlesiens zog er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern auf die deutsche Seite der Grenze - erst nach Szombierki und dann nach Krab. In dieser Zeit interessierte er sich für Malerei und Grafik. Sein Talent vervollkommnete er am Staatlichen Realgymnasium in Bytom. 1929 begann er das Studium an der Kunstakademie in Königsberg, wo er bei den Professoren Fritz Bormann, Heinrich Wolff und Franz Marten studierte. Er setzte seine Studien in der Vorstadt von Deutz fort und absolvierte und bestand die staatliche Prüfung an der Universität der Künste in Berlin. Wegen einer Lungenkrankheit schaffte er es nicht, in der staatlichen Bildung eingestellt zu werden und kehrte nach Oberschlesien in das Dorf Krab zurück. Um sich am Leben zu erhalten, schuf er Gemälde und angewandte Kunst, indem er Plakate und Werbetafeln machte. Er verbrachte drei Jahre in Warmia (Ermland) als Kunstlehrer, wo sich seine Gesundheit wieder verbesserte. Im Jahre 1938 wurde er durch die Nationalsozialisten vertrieben und zog für zwei Jahre nach Olsztyn und Kaliningrad. Sein letzter Aufenthalt in Oberschlesien war die Anreise, um eine Auszeichnung für seine künstlerische Tätigkeit abzuholen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Dolezich aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Armee eingezogen. Er widmete diese Zeit der Verbesserung seiner Fähigkeiten und schuf dann viele Gemälde und Zeichnungen. Dolezichas Nachkriegsschaffen zeichnet sich durch Surrealismus aus. Er nahm Stellen als Lehrer für Künstlerische Ausbildung in Burgsteinfurt und dann in Recklinghausen an. 1970 wurde er Direktor des Staatlichen Studienseminars. Norbert Ernst Dolezich starb im Alter von 90 Jahren am 4. Dezember 1996 in Recklinghausen. Er war ein Mann der Renaissance. Er war künstlerisch, musikalisch und literarisch begabt, für seine Arbeit hat er viele Preise und Auszeichnungen gewonnen. Er ist neben „Ich kam aus Orzegów“ auch Autor anderer Romane, Erzählungen und Poesie. Sein Interesse an Musik und Poesie hatte einen Einfluss auf seine Malereiwerke. Seine Arbeiten wurden in fast 70 Ausstellungen gezeigt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych