Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Pelagia Kwapulińska

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Pelagia Kwapulińska – Pani Profesor „Pela” urodziła się 24 grudnia 1943 roku w Kochłowicach. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Niwidoka w Rudzie Śląskiej oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 16 grudnia 1998 roku za pracę Ludność parafii kochłowickiej w latach 1801-1900 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Swoje życie związała z III LO w Kochłowicach, w którym uczyła historii. Była nauczycielką niezwykle lubianą przez uczniów i cieszącą się wśród nich ogromnym autorytetem. Nazywali ją Pelą. Była założycielką szkolnej Izby Pamięci i Tradycji. Do zbierania eksponatów mających związek z historią, głównie z historią Rudy Śląskiej, zachęcała swoich uczniów, ale część z nich zdobywała sama. Eksponaty zaczęto gromadzić w 1969 roku. Początkowo miały być wykorzystane jedynie do wykonania szkolnej wystawy poświęconej 50 rocznicy I Powstania Śląskiego ze szczególnym naciskiem, na tereny Kochłowic i Rudy Śląskiej. Panujący ustrój nie odnosił się przychylnie do wszelkich przejawów patriotyzmu lokalnego, a w mieście nie było żadnej placówki gromadzącej historyczne pamiątki. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą ówczesnego dyrektora szkoły Emanuela Pitloka oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej. Wystawa spotkała się z żywym zainteresowaniem. Zwiedzali ją m.in. powstańcy śląscy, którzy na jej rzecz zaczęli przekazywać kolejne pamiątki. W 1970 roku doszło do otwarcia kolejnej wystawy „Powstania śląskie w Rudzie Śląskiej”, a następnego roku duża część eksponatów trafiła do Bielszowic, na wystawę organizowaną przez władze miasta z okazji 50–lecia III Powstania Śląskiego. Szkolna Izba Pamięci i Tradycji zaczęła powiększać swoje zbiory, a zaangażowana w to młodzież pomagała wspólnie z całymi rodzinami. Dzięki pani profesor część eksponatów pochodzi od Jana Wyplera, znanego kochłowickiego poligloty i sinologa, który był także działaczem plebiscytowym. Pelagia Kwapulińska zmarła w 2000 roku. Jej imieniem nazwano Muzeum Szkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr III w Kochłowicach, gdzie całym sercem oddawała się uczniom i historii.

 

 

 

 

Pelagia Kwapulińska – ”Professor Pela” She was born on 24 December 1943 in Kochłowice. She finished Jan Niwidok High School in Ruda Śląska and graduated from the University of Wrocław (she studied at the Faculty of Philosophy and History). On 16 December 1998, she obtained her doctor’s degree in humanities (specialising in history) for the doctoral dissertation entitled ”The population of the Kochłowice parish in the years 1801-1900”. She spent her entire life teaching history in III Liceum Ogólnokształcące (The High School number 3) in Kochłowice. She was a well-liked teacher with a considerable standing among the pupils. They called her Pela. She founded a school Izba Pamięci i Tradycji (Remembrance and Tradition Chamber). She encouraged her pupils to collect historical objects, mainly objects linked to history of Ruda Śląska, some of them she obtained herself. The collection of exhibit items started in 1969. At first, they were to be used for a school exhibition commemorating the 50th anniversary of the 1st Silesian Uprising, with the emphasis on the area of Kochłowice and Ruda Śląska. The regime was not favourably disposed to any manifestation of regional patriotism and there was not a single institution collecting historical items in the town. The undertaking was supported by the then headmaster Emanuel Pitlok and the members of Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej (The Ruda Śląska Friends Society). The exhibition attracted many visitors. It was seen by, among others, Silesian insurgents who started donating other historical items. In 1970, another exhibition ”Silesian Uprisings in Ruda Śląska” was opened, and the following year, the majority of items went to Bielszowice for the exhibition commemorating the 50th anniversary of the 3rd Silesian Uprising and organised by the municipal authorities. The School Remembrance and Tradition Chamber started to expand its collection with the help of the youth and their families. Thanks to ”the Professor,” a part of the items was donated by Jan Wypler, a famous Kochłowice polyglot and sinologist who was also a plebiscite activist. Pelagia Kwapulińska died in 2000. A School Museum in the Secondary School Complex number 3 in Kochłowice, where she wholeheartedly dedicated her life to pupils and history, bears her name.

       

 

Pelagia Kwapulińska - Professorin „Pela”. Sie wurde am 24. Dezember 1943 in Kochłowice geboren. Sie besuchte das Jan-Niewidoka-Gymnasium Nr. 3 in Ruda Śląska und die Fakultät für Philosophie und Geschichte an der Universität Wrocław. Am 16. Dezember 1998 erlangte sie mit ihrer Arbeit „Die Bevölkerung der Pfarrei Kołchowice in den Jahren 1801 bis 1900“ den Doktortitel der Geisteswissenschaften auf dem Gebiet der Geschichte. Ihr Leben war mit dem Gymnasium Nr. 3 in Kochłowice verbunden, wo sie Geschichte unterrichtete. Sie war eine sehr beliebte Lehrerin, die große Autorität unter ihren Schülerinnen und Schülern genoss. Sie nannten sie „Pela”. Sie war die Gründerin der Erinnerungs- und Traditionsschulkammer (Szkolna Izba Pamięci i Tradycji). Sie ermutigte ihre Schülerinnen und Schüler zur Sammlung historischer Exponate, vor allem solcher Exponate, die mit der Geschichte von Ruda Śląska verbunden waren. Aber einige von ihnen sammelte sie selbst. Die Sammlung der Ausstellungstücke begann im Jahr 1969. Anfangs sollten sie nur für eine Schulausstellung zum 50-jährigen Jubiläum des Ersten Schlesischen Aufstands mit besonderem Schwerpunkt auf die Gebiete von Kochłowice und Ruda Śląska gesammelt werden. Das damals herrschende Staatssystem war nicht positiv gegenüber allen Erscheinungen von Lokalpatriotismus eingestellt. In der Stadt gab es keine Einrichtung, die historische Erinnerungsstücke sammelte. Das Projekt fand die Zustimmung des damaligen Schuldirektors Emanuel Pitloka und der Mitglieder der Gesellschaft der Freunde von Ruda Śląska (Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej). Die Ausstellung stieß auf reges Interesse. Unter anderem besuchten schlesische Aufständische sie, die dann begannen, der Ausstellung weitere Erinnerungsstücke zu spenden. Im Jahr 1970 fand die Eröffnung einer weiteren Ausstellung „Schlesische Aufstände in Ruda Śląska“ statt und im folgenden Jahr wurde ein Großteil der Exponate einer Ausstellung in Bielszowice übergeben, die anlässlich des 50. Jahrestages des Dritten Schlesischen Aufstandes organisiert wurde. Die Erinnerungs- und Traditionsschulkammer vergrößerte ihre Kollektionen mithilfe der Jugend und ihrer Familien. Dank der Professorin kam ein Teil der Exponate von Jan Wypler, der ein bekannter Polyglotte, Sinologe und Plebiszitaktivist war. Pelagia Kwapulińska starb im Jahr 2000. Nach ihr wurde das Schulmuseum der allgemeinbildenden Oberschule Nr. 3 in Kochłowice genannt, wo sie sich den Schülerinnen und Schülern und der Geschichte voll und mit ganzem Herzen hingegeben hatte.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych