Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Założyciele huty „Pokój”

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Moritz Friedländer urodził się w 1802 r. w Bytomiu. Jego Ojciec Simon Friedländer, właściciel domu bankowego, od 1836 roku zajmował się eksploatacją rud żelaza na terenie Czarnego Lasu. Po jego śmierci w 1841 roku działalność tą kontynuował syn Moritz. Odziedziczył on także kopalnie rud żelaza w Bytomiu. Został finansowym doradcą Karola Goduli. Zajmował się głównie finansowaniem budowy i eksploatacją nowych kopalń węgla kamiennego, hut cynku i żelaza. Nawiązał współpracę z bytomskim bankierem i radnym miejskim Simonem Löwy (1786-1872) oraz wrocławianinem Davidem Löwenfeldem. Wspólnie zakupili kuksy (udziały) w kopalniach „Gut Glük”, „Lithandra”, „Louise” i „Saara”. Jednak ich celem była budowa nowoczesnej huty żelaza. W 1839 roku zbyli swoje udziały w kopalniach i wydzierżawili od miasta grunt o powierzchni 5,5 ha, na którym 6 czerwca 1840 rozpoczęli budowę nowej huty, którą nazwano „Friedens-Eisenhütte”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50 tysięcy talarów. Huta dysponowała jednym wielkim piecem, a surowce do wytopu stali pochodziły z pobliskich kopalń. Wielki piec mógł wyprodukować około
400 ton surówki rocznie. Moritz Friedländer w 1848 roku odkupił od Löwenfelda i Löwego ich udziały w hucie i stał się jej jedynym właścicielem. Prowadził on hutę do roku 1851 kiedy to sprzedał ją hrabiemu Andreasowi Marii Renard ze Strzelec Opolskich. Moritz Friedländer zmarł w 1861 roku. Założona przez Moritza Friedländera, Simona Löwy i Davida Löwenfeld huta stała się początkiem osady nazwanej później Nowym Bytomiem. Huta funkcjonuje do dnia dzisiejszego jednak w 1922 roku została przemianowana na Hutę „Pokój”. Razem ze wspólnikami Friedländer wybudował także w Bytomiu „Beutener-Hütte”, kopalnię węgla kamiennego „Hoffnung” (później „Heinitz”, „Rozbark”), Hutę „Moritz” (później „Julien-Hütte", „Bobrek”).

 

 

 

Moritz Friedländer was born in 1802 in Bytom. His father, Simon Friedländer, the owner of a banking house, was involved in the exploitation of iron ores in the area of Czarny Las since 1836. After his death in 1841, his son Moritz took over the reins - he also inherited iron ore mines in Bytom. He became a financial advisor to Karol Godula. He was responsible for financing the construction and running new collieries, zinc smelters and steelworks. He started a cooperation with the Bytom banker and city councillor Simon Löwy (1786-1872) and David Löwenfeld from Wrocław. They bought shares in the Gut Glük, Lithandra, Louise and Saara mines together. They wanted, however, to build a modern steelworks. In 1839, they sold their mine shares and took a municipal land of 5,5 ha on lease, where on 6 June 1840 they started the construction of a new steelworks – Friedens-Eisenhütte. The total cost of this investment was 50 thousand thalers. The steelworks had one blast furnace, and the raw materials for the melting of steel came from the nearby mines. The blast furnace could produce around 400 tons of pig iron a year. In 1848, Moritz Friedländer bought the steelworks shares from Löwenfeld and Löwe and became its sole proprietor. He managed the steelworks until 1851 when he sold it to Count Andreas Maria Renard from Strzelce Opolskie. Moritz Friedländer died in 1861. The steelworks, founded by Moritz Friedländer, Simon Löwy and David Löwenfeld, was a germ for the settlement later called Nowy Bytom. The steelworks is still operating today but in 1922 it was renamed the Pokój steelworks. In Bytom, Friedländer and his partners built also the Beutener-Hütte, the Hoffnung colliery (later Heinitz, Rozbark) and the Moritz steelworks (later Julien-Hütte, Bobrek).

       

 

Moritz Friedländer wurde 1802 in Bytom geboren. Sein Vater Simon Friedländer, der Besitzer des Bankhauses war, baute ab 1836 Eisenerz auf dem Gebiet des Czarny Las (Schwarzer Wald) ab. Nach dessen Tod im Jahre 1841 wurde dieses Geschäft von seinem Sohn Moritz übernommen. Dieser erbte auch das Eisenbergwerk in Bytom. Er war Finanzberater von Karl Godulla. Er beschäftigte sich vor allem mit der Finanzierung der Bauten und Inbetriebnahmen neuer Kohlebergwerke, Zink- und Eisenhüttenwerke. Friedländer arbeitete mit Bankier und Stadtratsmitglied aus Bytom, Simon Löwy (1786-1872), und mit David Löwenfeld aus Wrocław zusammen. Gemeinsam kauften sie Aktien von den Bergwerken „Gut Glück“, „Lithandra“, „Louise“ und „Saara“. Allerdings war ihr Ziel, ein modernes Stahlhüttenwerk zu errichten. Im Jahr 1839 verkauften sie die Aktien der Bergwerke und pachteten Grundstücke von der Stadt mit einer Fläche von 5,5 Hektar, auf denen sie am 6. Juni 1840 mit dem Bau eines neuen Hüttenbergwerkes mit dem Namen „Friedens-Eisenhütte“ begannen. Die Gesamtkosten der Investitionen beliefen sich auf 50.000 Taler. Die Hütte hatte einen Hochofen, die Rohstoffe kamen aus den in der Nähe gelegenen Bergwerken. Der Hochofen konnte etwa 400 Tonnen Roheisen pro Jahr produzieren. Im Jahr 1848 kaufte Moritz Friedländer die Anteile der Aktien von Löwenfeld und Löwy und wurde alleiniger Eigentümer der Hütte. Er verwaltete die Hütte bis 1851, als er sie an Graf Andreas Maria Renard aus Strzelce Opolskie verkaufte. Moritz Friedländer starb im Jahre 1861. Die von Moritz Friedländer, Simon Löwy und David Löwenfeld gegründete Hütte war der Beginn der Siedlung, die später Nowy Bytom genannt wurde. Das Hüttenbergwerk arbeitet bis heute, aber im Jahre 1922 wurde die Hütte in „Pokój“ (dt. Frieden) umbenannt. Zusammen mit den Gesellschaftern baute Friedländer auch in Bytom die „Beutener-Hütte“, das Kohleberwerk „Hoffnung“ (später „Heinitz“ und „Rozbark”), die Hütte „Moritz“ (später „Julien-Hütte“ und „Bobrek“).

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych