Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

ks. Jan Skrzypczyk

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Ks. Jan Skrzypczyk – proboszcz Parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Urodził się 16 maja 1891 roku w Knurowie jako syn Jana i Marianny z d. Magnor. Uczył się w gimnazjum w Gliwicach. Krótko przed maturą, w 1911 roku, usunięto go ze szkoły za to, że czytał książki polskie i na lekcjach historii odważył się „demaskować fałszerstwa niemieckich historyków”. Zdał egzamin dojrzałość w 1912 roku w Salzwedel (Saksonia). Rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim przerwane przez I wojnę światową. Uczestniczył w wojnie w mundurze pruskiego żołnierza. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1920 roku w katedrze wrocławskiej. Jako wikariusz pracował w Chorzowie w parafii św. Józefa, w Chociebużu, w Pawłowicach i Mysłowicach. Został notariuszem w Administracji Apostolskiej (1923 r.). Jesienią 1924 roku wyjechał na studia prawnicze do Rzymu. Po ich ukończeniu był kanclerzem kurii diecezjalnej (1926-1929). Pełnił funkcję promotora sprawiedliwości w sądzie biskupim (1927-1929), był sędzią prosynodalnym (1934-1939), egzaminatorem prosynodalnym (1932-1939). Od 1 grudnia 1929 roku kierował pracą duszpasterską w parafii św. Józefa w Rudzie Ślaskiej. Został mianowany radcą duchownym Kurii Biskupiej (1929-1939). Był wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych (1934 r.). Należał do Prosynodalnej Komisji Kodyfikacyjnej (1928 r.). Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 8 lipca 1940 roku udało mu się uniknąć aresztowania przez gestapo. Niemcy wysiedlili ks. Skrzypczyka z parafii, skazując go na tułaczkę. Jednak ks. Jan nie rozstał się ze swoim kościołem parafialnym. Ukrywał się na zamku w Pławniowicach u hr. Mikołaja Ballestrema, a nawet bardzo często na plebani w Rudzie pod troskliwą opieką ks. Eugeniusza Kuczery, który sprawował urząd substytuta w zastępstwie za ks. Skrzypczyka. Kilkakrotnie ryzykował nocne wyprawy do swojego kościoła. Przy zamkniętych bramach odprawiał Mszę świętą. 1 marca 1945 roku prawie po 5-letniej przerwie na nowo obejmuje zarząd swoją parafią. Zmarł 21 czerwca 1948 roku. Pogrzeb odbył się 24 czerwca w Rudzie. Został pochowany na placu kościelnym.

 

 

 

 

Fr. Jan Skrzypczyk – parish priest of St Joseph Parish in Ruda Śląska. He was born on 16 May 1891 in Knurów to Jan and Marianna (née Magnor). He attended a secondary school in Gliwice. Shortly before his A-levels, in 1911, he was expelled from school for reading Polish books and for daring to "expose the lies of German historians" during history classes. He passed his A-levels in 1912 in Salzwedel (Saxony). He started theological studies at the University of Wrocław, but they were interrupted by World War I. He fought in the war in the Prussian uniform. He was ordained a priest on 20 June 1920 in the Wrocław cathedral. He was an assistant curate in Chorzów in St Joseph Parish, then in Cottbus, in Pawłowice and in Mysłowice. He was a notary in apostolic administration (1923). In the autumn of 1924, he went to Rome to study law. After graduation, he was a chancellor of the diocesan curia (1926-1929). He was a promoter of justice in a diocese court (1927-1939), a pro-synodal judge (1934-1939), a pro-synodal examiner (1932-1939). From 1 December 1929 he managed pastoral activities in St Joseph Parish in Ruda Śląska. He was appointed a spiritual advisor of the diocesan curia (1929-1939). He was an inspector of religious education in elementary schools (1934) and a member of Pro-Synodal Codification Commission (1928). Thanks to a lucky coincidence, he avoided the apprehension by the Gestapo on 8 July 1940. The Germans evicted Fr. Skrzypczyk from the parish, forcing him to lead a wandering life. But Fr. Jan did not part with his parish church. He was hiding in the castle of Count Mikołaj Ballestrem in Pławniowice and was seen very often in the presbytery in Ruda, under the attentive care of Father Eugeniusz Kuczera, who was his substitute. He went to the church by night on several occasions at his own risk. He celebrated Mass behind closed gates. On 1 March 1945, he took over his parish again after almost 5 years. He died on 21 June 1948. The funeral took place on 24 June in Ruda. He was buried in the church square.

 

 

 

 

 

Der Priester Jan Skrzypczyk - Pfarrer der St. Josephsgemeinde in Ruda Śląska. Er wurde am 16. Mai 1891 in Knurów als Sohn von Jan und Marianna (geb. Magnor) geboren. Er studierte am Gymnasium in Gliwice. Kurz vor dem Abschluss wurde er im Jahre 1911 aus der Schule geworfen, weil er polnische Bücher laß und im Geschichtsunterricht den Mut gehabt hatte, „das Fälschen der deutschen Historiker aufzudecken“. Im Jahr 1912 bestand er in Salzwedel (Sachsen) das Abitur. Dann begann Skrzypczyk seine theologischen Studien an der Universität von Wrocław, die durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wurden. Er nahm in der Uniform eines preußischen Soldaten am Krieg teil. Er wurde am 20. Juni 1920 im Dom von Wrocław zum Priester geweiht. Er diente als Vikar in der Gemeinde St. Joseph in Chórzow, in Cottbus, in Pawłowice und Mysłowice. Er wurde Notar der Apostolischen Administratur (1923). Im Herbst 1924 ging er zum Jurastudium nach Rom. Nach Abschluss des Studiums war er Kanzler der Diözesankurie (1926-1929). Er arbeitete als der Kirchenanwalt im Bischöflichen Offizialat (1927-1929), war zudem Richter der Prosynode (1934-1939) und Prüfer der Prosynode (1932-1939). Ab dem 1. Dezember 1929 leitete er die pastorale Arbeit in der St. Josephsgemeindein Ruda Śląska . Er wurde außerdem zum geistlichen Berater des Bischofsamts (1929-1939) ernannt. Er war Inspektor des Religionsunterrichts an Grundschulen (1934). Er gehörte zur Kodifizierung Kommission der Prosynode (1928). Am 8. Juli 1940 gelang es ihm dank eines glücklichen Zufalls, der Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen. Die Deutschen quartierten Skrzypczyk aus der Pfarrei aus und verdammten ihn ins Exil. Aber Pater Jan ließ sich nicht von seiner Pfarrkirche trennen. Er versteckte sich im Schloss des Grafen Nikolaus von Ballestrem in Pławniowice und sogar sehr oft im Pfarrhaus in Ruda, wo er von Pater Eugeniusz Kuczera, der ihn in seiner Stelle vertrat, umsorgt wurde. Mehrmals riskierte er es, nachts zu seiner Kirche hinauszugehen. Er zelebrierte hinter verschlossenen Toren Messen. Am 1. März 1945, nach knapp fünf Jahren Pause, übernahm er wieder seine Pfarrei. Pater Jan Skrzypczyk starb am 21. Juni 1948. Die Beerdigung fand am 24. Juni in Ruda statt. Er wurde auf dem Kirchplatz begraben.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych