Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Łucja Zawada

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Łucja Zawada Urodziła się 26 grudnia 1913 roku w Nowej Wsi. Swoje życie poświęciła głównie harcerstwu, do którego wstąpiła 3 stycznia 1931 roku. Następnie, w latach 1935-1938 prowadziła Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi w Orzegowie. 15 września 1938 r. objęła funkcję hufcowej harcerek w Nowym Bytomiu. W ramach Pogotowia Wojennego Harcerek przygotowywała swoje podopieczne do wojny. Aby zdobyć przygotowanie do obrony kraju, wzięła udział w kursie strzeleckim w hufcu hajduckim i odprawach Pogotowia Wojennego Harcerek w Szkole Instruktorek na Buczu. W okresie II wojny światowej pracowała w Szarych Szeregach, gdzie była kierownikiem okręgu obejmującego powiaty: Tarnowskie Góry, Lubliniec, Nowy Bytom, Ruda, Lipiny, Świętochłowice. Od maja 1940 razem z Adelą Korczyńską, Janiną Lewicką, Anną Morkisz i Jadwigą Nowarową należała do kierowniczej piątki konspiracyjnej harcerek pozostałych na Górnym Śląsku, podległej Komendantce Śląskiej Chorągwi Harcerek, Irenie Kuśmierzewskiej. Razem z harcerkami organizowała pomoc m.in. dla więźniów obozów jenieckich i obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz dla ich rodzin. Do zbierania odzieży, żywności i lekarstw, oprócz harcerek zaangażowała również znajomych. Dzięki akcji, w której zużyto całą wełnę z domów, uzyskaną z prutych swetrów, powstało tysiące nauszników i mnóstwo rękawic o jednym palcu. Łucja szkoliła zespoły sanitarne oraz przekazywała materiały tajnego nauczania. Dzięki niej powstała lotna biblioteka polskich książek, które pochodziły z biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych w Wirku i zostały uratowane przez harcerki z płonącego stosu. Po wojnie nadal aktywnie działała w ZHP, aż do jego likwidacji. Przerwę w tej działalności wykorzystała na pracę nauczycielską i podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Do harcerstwa powróciła po 1956 roku. Do roku 1962 pracowała w Komendzie Chorągwi w Katowicach. W 1948 r. otrzymała stopień harcmistrzyni, a 24 czerwca 1980 r. honorowy stopień harcmistrza Polski Ludowej. Pełniła funkcję kierownika kulturalno-oświatowego Frontu Jedności Narodowej w Wirku. Pracowała jako z-ca Przewodniczącego w Komisji Historycznej Katowickiej Chorągwi. Zmarła 26 lutego 1985 roku w Nowym Bytomiu. Łucja Zawada została wybrana patronką Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

 

Łucja Zawada She was born on 26 December 1913 in Nowa Wieś. She devoted her life mainly to the scouting movement, which she was part of since 3 January 1931. Then, from 1935 to 1938, she was the leader of the Jadwiga of Poland Girl Scout Team in Orzegów. On 15 September 1938, she took the position of the girl scout troop leader in Nowy Bytom. As part of Girl Scout War Preparation, she prepared the girl scouts in her charge for military operations. During her preparations to defend the country, she participated in a shooting course with the scout troop of Hajduki and in the briefings of Girl Scout War Preparation at Female Instructor School on Bucze hill. During World War II she worked in Gray Ranks where she was the leader of the region comprising the districts of Tarnowskie Góry, Lubliniec, Nowy Bytom, Ruda, Lipiny and Świętochłowice. From May 1940, she was a member, together with Adela Korczyńska, Janina Lewicka, Anna Morkisz and Jadwiga Nowarowa, of the conspiracy Upper Silesia girl scout leadership, which was subordinated to the Silesian Girl Scout Leader, Irena Kuśmierzewska. Together with the girl scouts, she organised help for prisoners of the POW camps and of the concentration camp in Oświęcim as well as for their families. She collected food, clothes and medicaments not only with the girl scouts, but also with her friends. Thanks to this initiative, all of the wool that was obtained from unravelled sweaters was used to make thousands of earmuffs and many mittens. Łucja trained first-aid teams and distributed materials for clandestine courses. Thanks to her, a mobile library of Polish books was created. The books came from Towarzystwo Czytelni Ludowych w Wirku (The Community Reading Rooms Society in Wirek) and were saved from the fire by the girl scouts. After the war she was still very active in the Polish Scouting and Guiding Association until its liquidation. She used the break in scouting activities for teaching and improving her professional qualifications. She went back to scouting in 1956. Until 1962, she worked in the Silesian Scouting Headquarters in Katowice. She became a scoutmaster in 1948 and Scoutmaster of Polish People's Republic on 24 June 1980. She was an educational and cultural director of Front Jedności Narodowej (The National Unity Front) in Wirek. She worked as a deputy chair of the Komisja Historyczna Katowickiej Chorągwi (The Historical Commission of Silesian Scouting in Katowice). She died on 26 February 1985 in Nowy Bytom. A Scout Troop of the Polish Scouting and Guiding Association in Ruda Śląska bears her name.

       

 

Łucja Zawada ist am 26. Dezember 1913 in Nowa Wieś geboren. Ihr Leben widmete sie hauptsächlich der Pfadfinderbewegung, in die sie am 3. Januar 1931 eintrat. Dann, in den Jahren 1935-1938, leitete sie die Königin-Jadwiga-Pfadfindergruppe in Orzegów. Am 15. September 1938 wurde sie die Pfadfinderleiterin von Nowy Bytom. In Rahmen des Kriegsbereitschaftsdiensts der Pfadfinderinnen (Pogotowie Wojenne Harcerek ) bereitete sie ihre Schützlinge für den Krieg vor. Um sich für den Krieg um die Landverteidigung gut vorzubereiten nahm sie an einem Schießkurs in der Pfadfindereinheit „Hajducki“ und Besprechungen des Pogotowie Wojenne Harcerek in der Leiterschule in Bucz teil. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete sie in den Grauen Reihen (Szare Szeregi), wo sie Leiterin der Kreise von Tarnowskie Góry, Lubliniec, New Bytom, Ruda, Lipiny und Świętochłowice war. Ab Mai 1940 arbeitete sie zusammen mit Adela Korczyńska, Janina Lewicka, Anna Morkisz und Jadwiga Nowarowa als Führungskraft der überlebenden Pfadfinderinnen in Oberschlesien, die der Kommandantin der Schlesisches Pfadfinderinnenfähnlein (Śląska Horągwia Harcerek), Irena Kuśmierzewska, unterstand. Zusammen mit Pfadfinderinnen organisierte sie Hilfe u.a. für Kriegsgefangene und für Gefangene aus dem Konzentrationslager Auschwitz und deren Familien. Beim Sammeln von Kleidung, Lebensmitteln und Medikamenten engagierte sie außer Pfadfinderinnen auch Freunde. Dank einer Aktion, in der die von zerrissenen Pullovern erhaltene Wolle aus allen Häusern verwendet wurde, wurden Tausende von Ohrenschützern und eine Menge Fäustlinge gemacht. Łucja schulte Sanitärteams und vermittelte geheime Unterrichtsmaterialien. Dank ihrer wurde die „flüchtige Bibliothek“ mit polnischen Büchern gegründet, die aus der Gesellschaft des Volksleseraumes (Towarzystwo Czytelni Ludowych) in Wirek kamen und von Pfadfinderinnen aus einem brennenden Haufen gerettet worden waren. Nach dem Krieg war sie noch bis zu dessen Auflösung im Polnischer Pfadfinderverband (ZHP) aktiv. Die Unterbrechung dieser Tätigkeit nutzte sie, um als Lehrerin zu arbeiten und ihre beruflichen Qualifikationen zu erhöhen. Erst nach 1956 kam sie zum Pfadfindertum zurück. Bis 1962 arbeitete sie im Fähnleinquartier in Katowice. 1948 wurde sie Pfadfinderleiterin und am 24. Juni 1980 bekam sie den Ehrengrad der Pfadfinderleiterin der Volksrepublik Polen. Sie arbeitete als Kultur- und Bildungsleiterin der Front der Nationalen Einheit (Front Jedności Narodowej). Sie arbeitete als stellvertretende Vorsitzende der Historischen Kommission der Fähnlein Katowice. Się starb am 26. Februar 1985 in Nowy Bytom. Łucja Zawada wurde zur Patronin der Pfadfindereinheit des ZHP in Ruda Śląska gewählt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych