start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Mauzoleum Pielerów

Cmentarz przy ul. Porębskiej

 

Franciszek Pieler urodził się 11 maja 1835 roku w Arnsbergu w Westfalii. Ukończył studia w Aachen i Bonn. Przez ponad trzydzieści lat działał w branży górniczej, piastując w niej kierownicze stanowiska. W 1885 roku, po rezygnacji ze służby państwowej, przeniósł się z rodziną do Rudy, by tutaj przez dwadzieścia pięć lat współpracować z hrabią Franciszkiem Ksawerym Ballestremem w należącej do hrabiego kopalni, jako jej dyrektor generalny. Był również wynalazcą, docenianym m.in. za tzw. „lampę Pielera”, oznaczającą ciśnienie gazów kopalnianych oraz metodę wydobywania węgla
z podsadzką piaskową. W 1897 roku został odznaczony przez cesarza Wilhelma II Hohenzollerna królewskim złotym orderem i mianowany radcą górniczym. Przez wszystkie lata pobytu w Rudzie Franciszek Pieler ofiarował swoją wiedzę i wysiłek dla jej rozwoju. Zmarł 25 października 1910 roku w Rudzie, pochowany na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywa wraz z żoną Emilią i synem Adolfem. W absydzie kaplicy cmentarnej Pielerów według projektu Hansa von Poellnitza znajduje się marmurowa, dwuipółmetrowa rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa przygarniającego klęczącego przed nim pielgrzyma. Rzeźbę tę, jak również wizerunki aniołów stojące pierwotnie przed wejściem do kaplicy
(obecnie znajdujące się w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej) oraz epitafium z podobizną syna Pielera, Adolfa, wykonał znany niemiecki rzeźbiarz Józef Limburg.

 

 

The Pieler mausoleum

 

Mausoleum der Familie Piler

Franciszek Pieler was born on 11 May 1835 in Arnsberg, Westphallen. He studied in Aachen and Bonn. For over thirty years he worked on directorship positions in the mining industry. In 1885, having resigned from public service, he moved with his family to Ruda, where for twenty-five years he worked as the managing director of a mine which belonged to Count Franciszek Ksawery Ballestrem. He was also an inventor, recognised for the invention of, among others, ”Pieler’s lamp,” used to determine the pressure of mining gases, and the coal extraction method using sand backfill. In 1897, he was was awarded the Order of the Crown by Emperor Wilhelm II, and nominated a mining advisor. Throughout his stay in Ruda, Franciszek Pieler offered his knowledge and effort for the city’s development.
He died in Ruda on 25 October 1910. He is buried at the local cemetery, next to his wife Emilia and son Adolf. In the apse of the Pielers’ cemetery chapel, designed by Hans von Poellnitz, there is a two-and-a-half-metre tall marble statue of Christ embracing a pilgrim who kneels before him. The sculpture, as well as the statues of angels which were originally placed at the entrance to the chapel (currently they can be found in St Joseph church), and the epitaph with the likeness of Pieler’s son, Adolf, were made by the popular German sculptor Joseph Limburg.

Franz Pieler ist am 11. Mai 1835 in Arnsberg in Westfalen geboren. Er schloss Studien in Aachen und Bonn ab. Über 30 Jahre bekleidete er ein führendes Amt in der Bergbauindustrie. Im Jahre 1885, nach seinem Rücktritt aus dem öffentlichen Dienst, zog er mit seiner Familie nach Ruda um und arbeitete 25 Jahre zusammen beim Grafen Franz Xaver von Ballestrem als Generaldirektor des Bergwerks des Grafen. Er war auch Erfinder, geschätzt unter anderem für „Pielers Lampe“, die den Druck von Grubengasen misst, sowie auch für eine Kohlebergbau-Methode mit Sandbergversatz. Im Jahr 1897 wurde er vom Kaiser Wilhelm II. von Hohenzollern mit dem Königsgoldorden ausgezeichnet und zum Bergbauberater ernannt. Über alle Jahre seines Aufenhaltes in Ruda hinweg brachte Franz Pieler sein Wissen und seine Bemühungen in Rudas Entwicklung ein. Er starb am 25.10.1910 in Ruda und wurde auf dem lokalen Friedhof begraben, wo er mit seiner Frau Emily und ihrem Sohn Adolf ruht. In der Apsis der von Hans von Poellnitz gestaltenen „Familie Pielers“-Friedhofkapelle befindet sich eine zweieinhalb Meter hohe Marmorskulptur, die Christus darstellt, der einen vor ihm knienden Pilger zu sich nimmt. Diese Skulptur, sowie die Abbildungen der Engel, die ursprünglich am Eingang zur Kapelle standen (jetzt sind sie in der St. Josephskirche in Ruda Śląska) und eine Grabschrift mit dem Bildnis von Pielers Sohn Adolf wurden von dem bekannten deutschen Bildhauer Joseph Limburg gefertigt.

   

 

start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI