Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Hrabia Franciszek II von Ballestrem

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

 

Hrabia Franciszek II Ballestrem urodził się 5 września 1834 roku w Pławniowicach. Był synem Jana Karola Wolfganga von Ballestrema i Berty von Leithold. W 1858 roku ożenił się z hrabianką Jadwigą von Saurma-Jeltsch. Po ślubie oboje zamieszkali we Wrocławiu. Razem mieli dziewięcioro dzieci, w tym sześciu synów i trzy córki. Hrabia brał czynny udział w życiu politycznym. Jako katolik z głęboko wierzącej rodziny popierał katolicką partię „Centrum”. Był zadecydowanym przeciwnikiem polityki Kulturkampfu Ottona von Bismarcka, za co został skazany na siedem tygodni aresztu, który odbył w Głogowie. W latach 1872-1906, z pięcioletnią przerwą, był posłem do Reichstagu z ramienia partii „Centrum”. W latach 1898-1906 pełnił funkcję przewodniczącego Reichstagu. Za zasługi dla społeczności katolickiej w okresie Kulturkampfu już w 1873 roku został mianowany tajnym szambelanem papieskim di spada e cappa, był także dziedzicznym członkiem pruskiej Izby Panów oraz rzeczywistym tajnym radcą cesarskim z tytułem excelentia. Podobnie, jak inni członkowie rodu Ballestremów, należał do Zakonu Maltańskiego, co niewątpliwie było dowodem jego wrażliwości charytatywnej. W Rudzie z polecenia hrabiego Franciszka von Ballestrema powstały osiedla robotnicze oraz służące rodzinom robotników m.in. szkoła średnia, sześć szkół podstawowych, sala gimnastyczna i szpital oraz ośrodek rekonwalescencyjny w Głuchołazach. Ruda, dzięki hrabiemu, już w 1889 roku posiadała elektryczne oświetlenie ulic. Hrabia był twórcą założonej w 1900 roku Zakładowej Kasy Oszczędności (gdzie pracownicy jego dóbr mogli lokować swoje składki rentowo-emerytalne) oraz inicjatorem i fundatorem budowy rudzkiego kościoła św. Józefa. Zmarł 23 grudnia 1910 roku. Pochowany został w krypcie kościoła św. Józefa.

 

 

 

Count Franciszek II Ballestrem was born on 5 September 1834 in Pławniowice. He was the son of Jan Karol Wolfgang von Ballestrem and Berta von Leithold. In 1858, he married Duchess Jadwiga von Saurma-Jeltsch. After the wedding they both moved to live in Wrocław. They had nine children: six sons and three daughters. Throughout his life, the Count was politically active. As a devout Catholic from a Catholic family, he was a supporter of the Catholic Zentrum party. He was a decided opponent of Otto von Bismarck’s Kulturkampf, for which he was sentenced to a seven-week-long detention in Głogów. In the years 1872-1906, including a five-year-long break, he was a deputee of the Reichstag for the Zentrum party. In 1898-1906 he was the chairman of Reichstag. For his services to the Catholic community during the Kulturkampf he was nominated a secret papal chamberlain di spada e cappa. He was also a hereditary member of the Herrenhaus (Prussian House of Lords) and an Actual Civil Councilor with the title of Excellency. Just like the other members of the Ballestrem family he belonged to the Order of Malta, which was undoubtedly a sign of his sensitivity to the questions of charity. By the order of Count Franciszek von Ballestrem, workers’ colonies were built in Ruda, together with facilities such as a secondary school, six primary schools, a gym and a recovery centre in Głuchołazy. Thanks to the Count, already in 1889 the streets in Ruda had electric lights. The Count was the founder of the Company Savings Fund, established in 1900, in which the workers from his estates could locate their retirement and disability contributions. He was also the initiator and founder of St Joseph church in Ruda. He died on 23 December 1910. He was buried in the crypt of St Joseph church.

       

 

Graf Franz II. Ballestrem ist am 05. September 1834 in Pławniowice geboren. Er war der Sohn von Carl Wolfgang von Ballestrem und Berta von Leithold. Im Jahre 1858 heiratete er die Gräfin Hedwig von Saurma-Jeltsch. Nach der Hochzeit zogen sie nach Wrocław. Zusammen hatten sie neun Kinder, darunter sechs Söhne und drei Töchter. Der Graf nahm aktiv am politischen Leben teil. Als Katholik mit einer tief religiösen Familie unterstützte er die katholische Partei „Zentrum“. Er war ein entscheidender Gegner von Otto von Bismarcks Kulturkampfpolitik, weswegen er zu sieben Wochen Haft verurteilt wurde, die er in Głogów ableistete. In den Jahren 1872-1906, inklusive einer fünfjährigen Pause, war er Mitglied des Reichstages im Namen der Partei „Zentrum“. In den Jahren 1898-1906 war er Präsident des Reichstages. Bereits im Jahre 1873 wurde er für seine Verdienste um die katholische Gemeinde im Kulturkampf zum geheimen Päpstlichen Kammerherren „di spada e cappa“ ernannt. Er war ebenfalls erbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses und geheimer Berater des Kaisers mit der Anrede „Exzellenz“. Wie andere Mitglieder der Familie Ballestrem gehörte er zum Malteserorden, welches zweifellos ein Beweis für seine Nächstenliebe ist. Auf Graf Franz von Ballestrems Anordung wurden Arbeiterwohnsiedlungen und geheimnützige Gebäude gebaut, u.a. ein Gymnasium, sechs Grundschulen, eine Sporthalle, ein Krankenhaus und der Kurort in Głuchołazy. Schon im Jahre 1889 hatte Ruda dank des Grafen elektrische Straßenbeleuchtung. Der Graf war Schöpfer der im Jahre 1900 gegründeten Betriebssparkasse (in der die Mitarbeiter seines Unternehmens ihre Rentenversicherungsbeiträge sparen konnten) und Initiator und Stifter der Baus der Rudaer St. Josephskirche. Er starb am 23. Dezeber 1910. Er wurde in der Krypta der St. Josephskirche begraben.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych