Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

 

Trasy turystyczne

 

 

 

„Zapraszam do zwiedzania naszego miasta, do poznania jego zakątków, utrwalenia wiedzy o miejscach znanych oraz odkrycia mało uczęszczanych rudzkich ścieżek. Życzę Państwu wielu przyjemnych spacerów. Niech przedstawione poniżej trasy staną się podstawą do stworzenia Państwa osobistych szlaków po Rudzie Śląskiej.”

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska – Grażyna Dziedzic

 

 

 

* "Spacerownik po Rudzie Śląskiej", którego fragmenty prezentujemy poniżej został opracowany przez Martę Lip-Kornatka, a projekt graficzny i skład wykonał Mariusz Kornatka

 

 

Trasy po dzielnicach*

 

 

Obszar obecnego miasta Ruda Śląska tworzy jedenaście dzielnic. Kilka z nich ma rodowód średniowieczny. Najszybszy rozwój terenów obecnej Rudy Śląskiej nastąpił w XIX wieku, kiedy na całym Górnym Śląsku intensywnie zaczął rozwijać się przemysł ciężki. Zmiany wtedy zapoczątkowane doprowadziły do scalania się niezależnych dotąd miejscowości w nowe organizmy.

 

Miasto w dzisiejszych granicach administracyjnych powstało dnia 1 stycznia 1959 roku z połączenia Rudy z Nowym Bytomiem. Te dwa zasadnicze człony również nie stanowiły jednolitych, zwartych organizmów miejskich. Ruda przed przyłączeniem obejmowała następujące jednostki terytorialne: Rudę, Godulę i Orzegów. W skład Nowego Bytomia wchodziły natomiast: Nowy Bytom, Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Halemba, Kłodnica, Kochłowice, Stara Kuźnica i Wirek.

 

Historyczne zróżnicowanie tych obszarów, ich specyfika oraz wkład w różne gałęzie przemysłu sprawiają, że dzisiejsza Ruda Śląska to miasto pełne kolorytu - zróżnicowane, barwne a jednocześnie spójne dzięki wspólnej, bogatej historii. 

 

 

Godula        Chebzie        Orzegów        Ruda        Czarny Las        Wirek

 

Nowy Bytom        Bielszowice        Bykowina        Kochłowice       Halemba

 

 

 


 

 

Rudzki industrial*

 

 

Wydarzeniem kluczowym dla rozwoju przemysłu na terenie całego Górnego Śląska było powołanie Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą we Wrocławiu, na czele którego w 1779 roku stanął Wilhelm Friedrich von Reden. Dzięki jego zaangażowaniu w kwestię rozwoju przemysłu na górny śląska zaczęto sprowadzać nowe technologie, maszyny oraz wykwalifikowaną kadrę. Również okoliczne rody magnackie zobaczyły w industrializacji regionu szansę na pomnożenie swoich majątków. Wobec powyższego teren Górnego Śląska zaczął w szybkim tempie pokrywać się zakładami przemysłowymi, wśród których najliczniejsze były kopalnie węgla kamiennego. Nie inaczej było w przypadku Rudy Śląskiej, gdzie od początku XIX wieku możemy zaobserwować silną industrializację praktycznie wszystkich wchodzących w skład miasta dzielnic.

 

Większość kopalń i hut podlegała licznym zmianom organizacyjnym. Z tego powodu nie sposób wymienić wszystkich zakładów funkcjonujących na obszarze miasta na przestrzeni 200 lat. Poniżej zaprezentowane trasy spacerowe pozwalają na poznanie najważniejszych obiektów industrialnych z terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej.

 

 

Industrial

 

 

 


 

 

Śladami sławnych postaci*

 

 

Ruda Śląska to nie tylko budynki czy zakłady przemysłowe – to przede wszystkim ludzie. Bohaterami kolejnych tras spacerowych są ważne postacie i rody związane z miastem. To osoby, dzięki którym rozkwitały poszczególne dzielnice Rudy Śląskiej.

Obszar dzisiejszego miasta można podzielić w zasadzie na trzy strefy wpływów – północne dzielnice (Orzegów, Godula i Chebzie) to tereny, którym uwagę poświęcała rodzina Schaffgotschów, centralna część (przede wszystkim dzielnica Ruda) to obszar działalności rodziny Ballestremów, natomiast południowe dzielnice miasta (Wirek, Kochłowice, Bykowina i Halemba) to z kolei okręg władania rodziny Donersmarcków. Obecność tych rodów na ziemiach należących obecnie do miasta odcisnęła ogromne piętno w postaci niezliczonych fundacji budynków użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, osiedli robotniczych, a przede wszystkim zakładów przemysłowych, stanowiących centralną oś rozwojową poszczególnych osad. Do dzisiaj zachowało się wiele z nich. Przegląd miejsc z nim związanych stanowi kolejną grupę tras spacerowych.  

 

 

Karol Godula        Schaffgotsch        Ballestrem        Pieler

 

 

 


 

 

 Modernistyczna architektura międzywojenna

 

 

Okres międzywojenny to szczególny okres w dziejach dzisiejszej Rudy Śląskiej. Obecne dzielnice miasta, które były wtedy odrębnymi jednostkami terytorialnymi, w wyniku podziału Górnego Śląska znalazły się w obrębie państwa polskiego. Przyłączenie tych ziem do Polski interpretowano jako ich należyty powrót do macierzy. Ówczesne władze, zarówno centralne jak i wojewódzkie, miały świadomość, że myśl tę należało w odpowiedni sposób zaakcentować na gruncie przestrzennym pozyskanych obszarów. Należy jednocześnie zauważyć, że teren dzisiejszego miasta był jednym z najdalej na zachód wysuniętych krańców naszego kraju. Właśnie owa graniczność oraz potrzeba zaakcentowania historycznego rodowodu stanowiły czynniki, które determinowały rozwój urbanistyczny dzisiejszych dzielnic Rudy Śląskiej w okresie międzywojennym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami Marty Lip-Kornatka, zrealizowanymi w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opisującymi achitekturę moderniztyczną na terenie Rudy Śląskiej.

 

 

Spacerownik - Modernistyczna architektura

międzywojenna z terenu Rudy Śląskiej

 

 

Architektura międzywojenna na terenie Rudy Śląskiej.

Tendencje, wpływy, znaczenie

 

 

Katalog wybranych zabytków modernizmu

międzywojennego z terenu dzisiejszej Rudy Śląskiej

 

 

 


 

 

Pozostałe szlaki turystyczne

 

 

Poniżej prezentujemy pozostałe trasy turystyczne obejmujące poszczególne dzielnice miasta. Na obiektach oznaczonych na mapach zamontowano tablice informacyjne, z którymi można się także zapoznać w dziale oznakowane obiekty zabytkowe.

 

 

Oznakowane obiekty zabytkowe

 

 

 

 

 

 

BIELSZOWICE

 

 

BYKOWINA

 

CHEBZIE

 

CZARNY LAS

 

GODULA

 

HALEMBA

 

KOCHŁOWICE

 

NOWY BYTOM

 

ORZEGÓW

 

RUDA

 

WIREK

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych